TƏHAVİ ƏQİDƏSİNİN ASANLAŞDIRILMIŞ ŞƏRHİ

Müəllif: Əbu Cəfər Əhməd bin Muhamməd Ət-Təhavi
Şərhçi: prof. Məhəmməd b. AbdurRahmən Əl-Xumeyyis

Türkçədən çevirən: Fərahim Sələfi
Redaktor: Ramil Həsən
Komputer və Dizayn: Azər Qurbanov