Namazla əlaqəli zikirlərin qrammatik təhlili

Toplayan və tərcümə edən:
Elşən Şəkərov

Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət
Komitəsinin 20 fevral 2014‐cü il DK‐40/Q saylı məktubu əsasında
«Zərdabi LTD» MMC mətbəəsində çap olunmuşdur.
BAKI
H 1435 / M 2014