Kitabın İsmi

İmam Əhməd bin Hənbəlin vaxtında
yaşayan Haris əl-Muhasibi bu kitabında ayə və
hədislər işığında oxucunun əlindən tutaraq
ölümdən sonra başına gələcəkləri addımaddım
yaşatmağa çalışmışdır.
Bu kitabı oxuduğunuz zaman Cənnətin
nemətlərini dadmış və Cəhənnəmin yandırıbyaxan
qaynarlığını ənsənizdə hiss etmiş
olacaqsınız.